info@panadisplay.com
FT_App_Clocks

FT_App_Clocks

May 06, 2019

/ *

#include

#include

#include

#include

#include

* /

/ * # inclouen "FT_Platform.h"

#include "FT_Hal_SPI.cpp"

#include "FT_CoPro_Cmds.cpp"

* /


#include


#include "FT_Platform.h"

#include "FT_Hal_I2C.h"#define SAMAPP_DELAY_BTW_APIS (1000)

#define SAMAPP_ENABLE_DELAY () Ft_Gpu_Hal_Sleep (SAMAPP_DELAY_BTW_APIS)

#define SAMAPP_ENABLE_DELAY_VALUE (x) Ft_Gpu_Hal_Sleep (x)


/ * Variables globals per a la resolució de la pantalla per suportar diversos panells de visualització * /


ft_int16_t FT_DispWidth = 480;

ft_int16_t FT_DispHeight = 272;

ft_int16_t FT_DispHCycle = 548;

ft_int16_t FT_DispHOffset = 43;

ft_int16_t FT_DispHSync0 = 0;

ft_int16_t FT_DispHSync1 = 41;

ft_int16_t FT_DispVCycle = 292;

ft_int16_t FT_DispVOffset = 12;

ft_int16_t FT_DispVSync0 = 0;

ft_int16_t FT_DispVSync1 = 10;

ft_uint8_t FT_DispPCLK = 5;

ft_char8_t FT_DispSwizzle = 0;

ft_char8_t FT_DispPCLKPol = 1;


#define DISPLAY_QVGA


# defineix ON 1

#definir OFF 0

#define Font 27 // Mida de la font

#define MAX_LINES 4 // Línies màximes permet mostrar


#define SPECIAL_FUN 251

#define BACK_SPACE 251 // Espai posterior

#define CAPS_LOCK 252 // Majúscules activades

#define NUMBER_LOCK 253 // Bloqueig de números

#definir TORNAR 254 // Sortir


#define LINE_STARTPOS FT_DispWidth / 50 // Inici de línia

#define LINE_ENDPOS FT_DispWidth // longitud màxima de la línia


/ * Global usat per a l’optimització del buffer * /

Ft_Gpu_Hal_Context_t host, * phost;ft_uint32_t Ft_CmdBuffer_Index;

ft_uint32_t Ft_DlBuffer_Index;


#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

ft_uint8_t Ft_DlBuffer [FT_DL_SIZE];

ft_uint8_t Ft_CmdBuffer [FT_CMD_FIFO_SIZE];

#endif


ft_void_t Ft_App_WrCoCmd_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t cmd)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

/ * Copieu la instrucció d’ordre en buffer * /

ft_uint32_t * pBuffcmd;

pBuffcmd = (ft_uint32_t *) i Ft_CmdBuffer [Ft_CmdBuffer_Index];

* pBuffcmd = cmd;

#endif

#ifdef ARDUINO_PLATFORM

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, cmd);

#endif

/ * Incrementa l’índex d’ordres * /

Ft_CmdBuffer_Index + = FT_CMD_SIZE;

}


ft_void_t Ft_App_WrDlCmd_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t cmd)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

/ * Copieu la instrucció d’ordre en buffer * /

ft_uint32_t * pBuffcmd;

pBuffcmd = (ft_uint32_t *) i Ft_DlBuffer [Ft_DlBuffer_Index];

* pBuffcmd = cmd;

#endif


#ifdef ARDUINO_PLATFORM

Ft_Gpu_Hal_Wr32 (phost, (RAM_DL + Ft_DlBuffer_Index), cmd);

#endif

/ * Incrementa l’índex d’ordres * /

Ft_DlBuffer_Index + = FT_CMD_SIZE;

}


ft_void_t Ft_App_WrCoStr_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, const ft_char8_t * s)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

ft_uint16_t longitud = 0;

length = strlen (s) + 1; // última per a la terminació nul·la

strcpy (& Ft_CmdBuffer [Ft_CmdBuffer_Index], s);


/ * incrementar la longitud i alinear-la per 4 bytes * /

Ft_CmdBuffer_Index + = ((longitud + 3) i ~ 3);

#endif

}


ft_void_t Ft_App_Flush_DL_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

si (Ft_DlBuffer_Index> 0)

Ft_Gpu_Hal_WrMem (phost, RAM_DL, Ft_DlBuffer, Ft_DlBuffer_Index);

#endif

Ft_DlBuffer_Index = 0;

}


ft_void_t Ft_App_Flush_Co_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

si (Ft_CmdBuffer_Index> 0)

Ft_Gpu_Hal_WrCmdBuf (phost, Ft_CmdBuffer, Ft_CmdBuffer_Index);

#endif

Ft_CmdBuffer_Index = 0;

}


/ * API per donar efecte dissolució canviant la pantalla PWM de 100 a 0 * /

ft_void_t SAMAPP_fadeout ()

{

ft_int32_t i;

per a (i = 100; i> = 0; i - = 3)

{

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PWM_DUTY, i);


Ft_Gpu_Hal_Sleep (2); // dormir durant 2 ms

}

}


* API per dur a terme un efecte de visualització fadein canviant la pantalla PWM de 0 a 100 i finalment 128 * /

ft_void_t SAMAPP_fadein ()

{

ft_int32_t i;

per (i = 0; i <= 100;="" i="" +="">

{

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PWM_DUTY, i);

Ft_Gpu_Hal_Sleep (2); // dormir durant 2 ms

}

/ * Finalment, feu el PWM 100% * /

i = 128;

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PWM_DUTY, i);

}


#ifdef SAMAPP_ENABLE_APIS_SET0


/ * Implementació optimitzada de la taula sin i cos: la precisió és de 16 bits * /

FT_PROGMEM ft_prog_uint16_t sintab [] = {

0, 402, 804, 1206, 1607, 2009, 2410, 2811, 3211, 3611, 4011, 4409, 4807, 5205, 5601, 5997, 6392,

6786, 7179, 7571, 7961, 8351, 8739, 9126, 9511, 9895, 10278, 10659, 11038, 11416, 11792, 12166, 12539,

12909, 13278, 13645, 14009, 14372, 14732, 15090, 15446, 15799, 16150, 16499, 16845, 17189, 17530, 17868,

18204, 18537, 18867, 19194, 19519, 19840, 20159, 20474, 20787, 21096, 21402, 21705, 22004, 22301, 22594,

22883, 23169, 23452, 23731, 24006, 24278, 24546, 24811, 25072, 25329, 25582, 25831, 26077, 26318, 26556, 26789,

27019, 27244, 27466, 27683, 27896, 28105, 28309, 28510, 28706, 28897, 29085, 29268, 29446, 29621, 29790, 29955,

30116, 30272, 30424, 30571, 30713, 30851, 30984, 31113, 31236, 31356, 31470, 31580, 31684, 31785, 31880, 31970,

32056, 32137, 32213, 32284, 32350, 32412, 32468, 32520, 32567, 32609, 32646, 32678, 32705, 32727, 32744, 32757,

32764, 32767, 32764};ft_int16_t SAMAPP_qsin (ft_uint16_t a)

{

ft_uint8_t f;

ft_int16_t s0, s1;


si (a & 32768)

torneu -SAMAPP_qsin (a & 32767);

si (a & 16384)

a = 32768 - a;

f = a & 127;

s0 = ft_pgm_read_word (sintab + (a >> 7));

s1 = ft_pgm_read_word (sintab + (a >> 7) + 1);

tornar (s0 + ((ft_int32_t) f * (s1 - s0) >> 7));

}


/ * cos funtion * /

ft_int16_t SAMAPP_qcos (ft_uint16_t a)

{

tornar (SAMAPP_qsin (a + 16384));

}

#endif


/ * API per comprovar l'estat de DLSWAP anterior i realitzar DLSWAP de DL * nou

/ * Comproveu l'estat del DLSWAP anterior i, si encara no heu fet, espereu-vos uns quants ms i torneu-ho a comprovar

ft_void_t SAMAPP_GPU_DLSwap (ft_uint8_t DL_Swap_Type)

{

ft_uint8_t Swap_Type = DLSWAP_FRAME, Swap_Done = DLSWAP_FRAME;


si (DL_Swap_Type == DLSWAP_LINE)

{

Swap_Type = DLSWAP_LINE;

}


/ * Realitzeu un nou permut DL * /

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_DLSWAP, Swap_Type);


/ * Espereu fins que es faci l'intercanvi * /

while (Swap_Done)

{

Swap_Done = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_DLSWAP);


si (DLSWAP_DONE! = Swap_Done)

{

Ft_Gpu_Hal_Sleep (10); // espera fins a 10 ms

}

}

}


/ ************************************************* **************************** /

/ * Exemple de codi per mostrar alguns punts en diversos desplaçaments amb diversos colors * /
/ * Inicieu per FT800 seguit de casos de mostra primitius gràfics

/ * Arrencada inicial de DL: feu que el color del darrere siga verd *


const ft_uint8_t FT_DLCODE_BOOTUP [12] =

{

255,255,255,2, // Instrucció GPU CLEAR_COLOR_RGB

7,0,0,38, // Instrucció GPU CLEAR

0,0,0,0, // Instrucció GPU DISPLAY

};


/ * Icones deflactades * /

ft_uint8_t estàtic home_star_icon [] = {0x78,0x9C, 0xE5,0x94,0xBF, 0x4E, 0xC2,0x40,0x1C, 0xC7,0x7F, 0x2D, 0x04,0x8B, 0x20,0x45,0x76,0x14,0x67,0xA3,0x1,0x0,0,0x76,0x14,0x67,0xA3,0xF1,0x0,0 , 0x64,0x75,0xD2,0xD5,0x09,0x27,0x17,0x13,0xE1,0x0D, 0xE4,0x0D, 0x78,0x04,0x98,0x5D, 0x30,0x26,0x0E, 0x4A, 0xA2,0x3E, 0x82,0x0E, 0x8E , 0x82,0xC1,0x38,0x62,0x51,0x0C, 0x0A, 0x42,0x7F, 0xDE, 0xB5,0x77,0xB4,0x77,0x17,0x28,0x21,0x26,0x46,0xFD, 0x26,0xCD, 0xE5,0xD3,0x7C , 0xFB, 0xBB, 0xFB, 0xFD, 0xB9,0x02,0xCC, 0xA4,0xE8,0x99,0x80,0x61,0xC4,0x8A, 0x9F, 0xCB, 0x6F, 0x31,0x3B, 0xE3,0x61,0x7A, 0x98,0x84,0x7A, 0x98,0x84,0x7A , 0x37,0xF6,0xFC, 0xC8,0xDD, 0x45,0x00,0xDD, 0xBA, 0xC4,0x77,0xE6,0xEE, 0x40,0xEC, 0x0E, 0xE6,0x91,0xF1,0xD2,0x00,0x42,0x34,0x5E, 0xCE 0xE5,0x08,0x16,0xA0,0x84,0x68,0x67,0xB4,0x86,0xC3,0xD5,0x26,0x2C, 0x20,0x51,0x17,0xA2,0xB8,0x03,0xx0,0xFE, 0x49,0xDD, 0x54,0x15 0xD8,0xEE, 0x73,0x37,0x95,0x9D, 0xD4,0x1A, 0xB7,0xA5,0x26,0xC4,0x91,0xA9,0x0B, 0x06,0xEE, 0x72,0xB7,0xFB, 0xC5,0x16,0x80,0xE9,0x16,0 , 0x07,0x8D, 0x3F, 0x15,0x5F, 0x1C, 0x0B, 0xFC, 0x0A, 0x90,0xF0,0xF3,0x09,0xA9,0x90,0xC4,0xC6,0x37,0xB0,0x93,0x BF, 0xE1,0x71,0xDB, 0xA9,0xD7,0x41,0xAD, 0x46,0xEA, 0x19,0xA9,0xD5,0xCE, 0x93,0xB3,0x35,0x73,0x0A, 0x69,0x59,0x91,0xC3,0x0F, 0x22, 0x1B, 0x1D, 0x91,0x13,0x3D, 0x91,0x73,0x43,0xF1,0x6C, 0x55,0xDA, 0x3A, 0x4F, 0xBA, 0x25,0xCE, 0x4F, 0x04,0xF1,0xC5,0xCF, 0x71,0xDA, 0x3C, 0xD7,0xB9,0xB2,0x48,0xB4,0x89,0x38,0x20,0x4B, 0x2A, 0x95,0x0C, 0xD5,0xEF, 0x5B, 0xAD, 0x96,0x45,0x8A, 0x41,0x96,0x7A, 0x1,0x96,0x7A, 0x1F, 0x60,0x0D, 0x7D, 0x22,0x75,0x82,0x2B, 0x0F, 0xFB, 0xCE, 0x51,0x3D, 0x2E, 0x3A, 0x21,0xF3,0x1C, 0xD9,0x38,0x86,0x2C, 0xC6,0x05,0xB6,0x7B, 0x9A, 0x8F, 0x0F, 0x97,0x1B, 0x72,0x6F, 0x1C, 0xEB, 0xAE, 0xFF, 0xDA, 0x97,0x0D, 0xBA, 0x43,0x32,0xCA, 0x66,0x34,0x3D, 0x54,0xCB, 0x24,0x9B, 0x43,0xF2, 0x70,0x3E, 0x42,0xBB, 0xA0,0x95,0x11,0x37,0x46,0xE1,0x4F, 0x49,0xC5,0x1B, 0xFC, 0x3C, 0x3A, 0x3E, 0xD1,0x65,0x0E, 0x6F, 0x58,0xF8,0x9E, 0x5B, 0xDB, 0x55,0xB6,0x41,0x34,0xCB, 0xBE, 0xDB, 0x87,0x5F, 0xA9,0xD1,0x85,0x6B, 0xB3,0x17,0x9C, 0x61,0x0C, 0x9B, 0xA2,0x5C, 0x61,0x10, 0xED, 0x2A, 0x9B, 0xA2,0x5D, 0x61,0x10,0xED, 0x2A, 0x9B, 0xA2,0x5D, 0x61,0x10,0xED, 0x2A, 0x9B, 0xED, 0xC9,0xFC, 0xDF, 0x14,0x54,0x8F, 0x14,0x54,0x8F, 0x14,0x54,0x8F, 0x80, 0x 7A, 0x06,0xF5,0x23,0xA0,0x9F, 0x41,0xF3,0x10,0x30,0x4F, 0x41,0xF3,0x18,0x30,0xCF, 0xCA, 0xFC, 0xFF, 0x35,0xC9,0x79,0xC9,0x89,0xFA, 0x33,0xD7,0x1D, 0xF6,0x5E, 0x84,0x5C, 0x56,0x6E, 0xA7,0xDA, 0x1E, 0xF9,0xFA, 0xAB, 0xF5,0x97,0xFF, 0x2F, 0xED, 0x89,0x7E, 0x29,0x9E, 0xB0, 0x9F, 0x74,0x1E, 0x69,0xDA, 0xA4,0x9F, 0x81,0x94,0xEF, 0x4F, 0xF6,0xF9,0x0B, 0xF4,0x65,0x51,0x08};


PROGMEM char * info [] = {"FT800 Clocks Application",


"APP per demostrar rellotges interactius",

"utilitzant rellotges, pista",

"I control de RTC."

};

# defineix PAIESSOS 12


char * país [] = {"Índia", "Singapur", "Nova Zelanda", "Japó", "Dinamarca", "Xina", "Austràlia", "Bèlgica", "Bahrain", "Itàlia", Noruega "," Alemanya "};


typedef struct

{

ft_uint8_t ghr;

ft_uint8_t gmin;

ft_uint8_t arith;

} t_gmtprp;


t_gmtprp gmt_prp [12] = {{5,30, '+'}, {8,0, '+'}, {12,45, '+'}, {9,0, '+'}, {4, 0, '+'}, {8,0, '+'}, {10,0, '+'}, {1,0, '+'}, {3,0, '+'}, {1, 0, '+'}, {1,0, '+'}, {1,0, '+'}};

estructura estàtica {

signat curt dragprev;

int vel; // velocitat

base llarga; // Pantalla de coordenades x, en 1 / 16ths pixel

límit llarg;

} scroller;

struct

{

ft_uint8_t Hrs;

ft_uint16_t Mins;

ft_uint16_t Secs;

ft_uint16_t mSecs;

} ist, utc;

/ ******** API per retornar el valor TAG assignat quan penup, per a les primitives / widgets ****** /


ft_uint8_t estàtic sk = 0;

ft_uint8_t Read_Keys ()

{

ft_uint8_t estàtic Read_tag = 0, temp_tag = 0, ret_tag = 0;

Read_tag = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_TOUCH_TAG);

ret_tag = NULL;

if (Read_tag! = NULL) // Permetre si es desactiva la clau

{

if (temp_tag! = Read_tag)

{

temp_tag = lectura_tag;

sk = Read_tag; // Carrega l’etiqueta de lectura a la variable temporal

}

}

més

{

si (temp_tag! = 0)

{

ret_tag = temp_tag;

}

sk = 0;

}

torna ret_tag;

}

/ *********************** API que s’utilitza per configurar l’ICON **** ********************** /

/ * Consulteu el flux de codi al diagrama de flux disponible a la Nota de l'aplicació


ft_void_t home_setup ()

{

/ * El fitxer d’icona s’ha desinflat amb l’ordre J1 per inflar el fitxer i escriure al GRAM

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, CMD_INFLATE);

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, 250 * 1024L);

Ft_Gpu_Hal_WrCmdBuf (phost, home_star_icon, sizeof (home_star_icon));

/ * Establiu les propietats de mapa de bits per als ICONS * /

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (phost); // començar

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, CLEAR (1,1,1));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (255, 255, 255));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_HANDLE (13)); // manejar per a estrelles de fons

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_SOURCE (250 * 1024L)); // Adreça inicial en gram

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_LAYOUT (L4, 16, 32)); // format

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_SIZE (NEAREST, REPEAT, REPEAT, 512, 512));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_HANDLE (14)); // manejar per a estrelles de fons

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_SOURCE (250 * 1024L)); // Adreça inicial en gram

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_LAYOUT (L4, 16, 32)); // format

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_SIZE (NEAREST, BORDER, BORDER, 32, 32));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, DISPLAY ());

Ft_Gpu_CoCmd_Swap (phost);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phost);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phost);

}

void Ft_Play_Sound (so ft_uint8_t, ft_uint8_t vol, ft_uint8_t midi)

{

ft_uint16_t val = (midi < 8)=""> so;

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_SOUND, val);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PLAY, 1);

}


ft_void_t Info ()

{

ft_uint16_t dloffset = 0, z;

Ft_CmdBuffer_Index = 0;


// Calibració de la pantalla tàctil

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (phost);

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, CLEAR (1,1,1));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (255,255,255));

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2, FT_DispHeight / 2,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, "Toqueu un punt");

Ft_Gpu_CoCmd_Calibrate (phost, 0);

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, DISPLAY ());

Ft_Gpu_CoCmd_Swap (phost);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phost);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phost);

// Animació del logotip de Ftdi

Ft_Gpu_CoCmd_Logo (phost);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phost);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phost);

mentre que (0! = Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, REG_CMD_READ));

// Copieu la llista de visualitzacions des de RAM RAM a GRAM

dloffset = Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, REG_CMD_DL);

dloffset - = 4;

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, CMD_MEMCPY);

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, 100000L);

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, RAM_DL);

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, dloffset);

fer-ho

{

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (phost);

Ft_Gpu_CoCmd_Append (phost, 100000L, dloffset);

// Restableix les propietats BITMAP utilitzades durant l’animació del logotip

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_A (256));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_A (256));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_B (0));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_C (0));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_D (0));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_E (256));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_F (0));

// Mostra la informació amb un logotip transparent utilitzant la vora de la vora

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, SAVE_CONTEXT ());

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (219,180,150));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_A (220));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BEGIN (EDGE_STRIP_A));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, VERTEX2F (0, FT_DispHeight * 16));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, VERTEX2F (FT_DispWidth * 16, FT_DispHeight * 16));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_A (255));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, RESTORE_CONTEXT ());

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (0,0,0));

// INFORMACIÓ

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2,20,28, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, (char *) pgm_read_word (& info [0]));

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2,60,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, (char *) pgm_read_word (& info [1]));

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2,90,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, (char *) pgm_read_word (& info [2]));

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2,120,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, (char *) pgm_read_word (& info [3]));

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2, FT_DispHeight-30,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, "Feu clic per reproduir");

// Comproveu si la tecla de reproducció i canvieu el color

if (sk! = 'P')

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (255,255,255));

més

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (100.100.100));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BEGIN (FTPOINTS));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, POINT_SIZE (20 * 16));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG ('P'));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, VERTEX2F ((FT_DispWidth / 2) * 16, (FT_DispHeight-60) * 16));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (180,35,35));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BEGIN (BITMAPS));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, VERTEX2II ((FT_DispWidth / 2) -14, (FT_DispHeight-75), 14,4));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, DISPLAY ());

Ft_Gpu_CoCmd_Swap (phost);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phost);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phost);

} while (Read_Keys ()! = 'P');

Ft_Play_Sound (0x50,255,0xc0);

/ * Espereu fins que no es prem la tecla de reproducció * /

}


/ * Inicieu el desplaçador * /

ft_void_t estàtic scroller_init (límit ft_uint32_t)

{

scroller.dragprev = -32768;

scroller.vel = 0; // velocitat

scroller.base = 0; // Pantalla de coordenades x, en 1 / 16ths pixel

scroller.limit = limit;

}


/ * Executa el desplaçador en horitzontal lineal * /


ft_void_t estàtic scroller_run ()

{

canvi ft_int32_t;


signat short sx = Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, REG_TOUCH_SCREEN_XY + 2);


si ((sx! = -32768) & (scroller.dragprev! = -32768))

{

scroller.vel = (scroller.dragprev - sx) <>

}

més

{

canvi = max (1, abs (scroller.vel) >> 5);

si (scroller.vel <>

scroller.vel + = canvi;

si (scroller.vel> 0)

scroller.vel - = canvi;

}

scroller.dragprev = sx;

scroller.base + = scroller.vel;

scroller.base = max (0, min (scroller.base, scroller.limit));

}


ft_uint8_t estàtic clk_adj = 0;

ft_uint16_t estàtic min_val;

ft_uint8_t temp [7];

/ * conversió de dades per rtc * /

byte decToBcd (byte val)

{

retorn ((val / 10 * 16) + (val% 10));

}


// Converteix el codi decimal decimal binari amb números decimals normals

byte bcdToDec (byte val)

{

retorn ((val / 16 * 10) + (val% 16));

}


/ * escriviu les dades al RTC * /

void Rtc_puts ()

{

temp [0] = 0x80 | (decToBcd (ist.Secs));

temp [1] = decToBcd (ist.Mins);

temp [2] = decToBcd (ist.Hrs);

hal_rtc_i2c_write (0, (ft_uint8_t *) & temp, 7);

}


// Obté la data i l’hora

void Rtc_gets ()

{

hal_rtc_i2c_read (0, (ft_uint8_t *) & temp, 3);

ist.Hrs = bcdToDec (temp [2] i 0x1f);

ist.Mins = bcdToDec (temp [1] i 0x7f);

ist.Secs = bcdToDec (temp [0] i 0x7f);

}

/ * API usada per calcular el temps a partir del valor rotatiu * /

ft_uint16_t estàtic adj_time = 0;

ft_uint32_t estàtic t_adj = 0;

ft_uint16_t estàtic Get_TagRotary_Value (ft_uint16_t Tagval, rang ft_uint16_t, ft_uint16_t max_rotation, ft_uint16_t ct) // -180 per als 90

{

ft_int32_t trackval = 0;

stat_ ft16_t thcurr = 0, prevth = 0, adj = 0;

ft_int32_t estàtic adj_val = 0;

ft_uint16_t estàtic retval = 0;

trackval = Ft_Gpu_Hal_Rd32 (phost, REG_TRACKER);

si (trackval)

{

thcurr = (trackval >> 16);

if (adj == Tagval)

{

adj_val + = (ft_int16_t) (thcurr - prevth);

si (adj_val <>

adj_val + = (màx_rotation * 65536L);

si (adj_val> = (màx_rotació * 65536L))

adj_val - = (màx_rotation * 65536L);

retval = (adj_val / (65536L / rang));

}

prevth = thcurr;

adj = trackval & 0xff;

clk_adj = 0;

}

més

{

si (adj! = 0) clk_adj = 1;

else retval = ct;

// hora actual en presscion de 16 bits per a l’ajust

adj_val = ((ct / 60) * 65536L) + ((ct% 60) * (65536L / rang));

adj = 0;

}

retorn retval;

}

/ * api calcula l’hora estàndard per als països * /


timid timer (nom ft_uint8_t)

{

ft_uint8_t estàtic temp_time = 0;

char hrs_t [2], min_t [2], * temp;

ft_uint16_t estàtic temp_m = 0, Hrs = 0;

ft_uint16_t estàtic temp_msecs = 0, temp_secs = 0;

ft_uint32_t t;

ft_int32_t Mins;

Mins = gmt_prp [name] .gmin;

Hrs = gmt_prp [name] .ghr;

Mins = Mins + (Hrs * 60);

if (gmt_prp [name] .arith == '+')

Mins = min_val + Mins;

if (gmt_prp [name] .arith == '-')

{

Mins = min_val-Mins;

si (Mins <>

Mins = 720-Mins;

}

utc.Hrs = (Mins / 60)% 12;

utc.Mins = (Mins)% 60;

/ * Sincronitza temps RTC i MCU * /

#ifdef RTC_PRESENT

t = millis ();

t = t% 1000L;


if (ist.Secs! = temp_secs)

{

temp_secs = ist.Secs;

temp_msecs = 1000L-t;

}

utc.mSecs = (t + temp_msecs)% 1000L;

#endif

// utc.Secs = ist.Secs;

/ * si es produeix un ajustament de temps, després escriu al RTC * /

si (clk_adj)

{

clk_adj = 0;

ist.Mins = min_val% 60;

ist.Hrs = (min_val / 60)% 12;

#ifdef RTC_PRESENT

Rtc_puts ();

#else

t_adj = millis ();

t_adj = (t_adj / 60000L)% 60;

adj_time = ((ist.Mins) + (ist.Hrs * 60)) - t_adj;

#endif

}

}

bypass istatic ()

{

tornar (Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, REG_TOUCH_RAW_XY i 0x8000));

}

/ * Funció del rellotge * /

ft_void_t Rellotges (ft_uint8_t clksize, opcions ft_uint8_t)

{

ft_uint8_t

clk_s = clksize / 10, per_f, n_f, nom, etiqueta, startup_time = 0;


ft_uint16_t dx = (clk_s * 2) + (2 * clksize),

dy = (FT_DispHeight / 2) + clksize + 10,

temp_m, Hrs;


ft_uint8_t col = FT_DispWidth / dx;

ft_int16_t Ox, Oy, sx, arrossega = 0, prev = 0, arrossegament = 0, i, cts = 0, th, pv;

pista ft_int32_t, Mins, Velocity = 0;

per_f = col;

n_f = (COUNTRIES) / per_f;

Oy = (FT_DispHeight / 2);

scroller_init (16 * (PAIESSOS * (dx) -FT_DispWidth));

temporitzador (0);

fer-ho

{

Etiqueta = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_TOUCH_TAG);

#ifdef RTC_PRESENT

Rtc_gets ();

temp_m = (ist.Mins + (ist.Hrs * 60))% 720L;

#else

ft_uint32_t t = millis ();

utc.mSecs = t% 1000L;

ist.Secs = (t / 1000L)% 60;

ist.Mins = (t / 60000L)% 60;

ist.Hrs = (t / 3600000L)% 12;

temp_m = ((ist.Mins) + (ist.Hrs * 60));

temp_m + = adj_time;

temp_m% = 720;

#endif

min_val = Get_TagRotary_Value (etiqueta, 60,12, temp_m);

if ((Ft_Gpu_Hal_Rd32 (phost, REG_TRACKER) i 0xff) == 0)

{

scroller_run ();


drag = scroller.base >> 4;

cts = arrossegar / dx;

dragth = arrossega% dx;

} més

{

scroller.vel = 0;

}

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (phost);

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, CLEAR (1,1,1));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG_MASK (1));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG (0));

Ft_Gpu_CoCmd_Gradient (phost, 0, 135, 0x000000, 0, 272, 0x605040);

per (i = -1; i <(per_f +="" 2);="" i="">

{

Ox = (clksize + clk_s) + (dx * i);

Ox- = drac;

name = (PAIESSOS + i + cts)% PAIESSOS;

temporitzador (nom);

// Establiu el color bg dels rellotges

si (Etiqueta == nom + 1) Ft_Gpu_CoCmd_BgColor (phost, 0x4040a0); més

Ft_Gpu_CoCmd_BgColor (phost, 0x101040);

// Dibuixa els rellotges amb tracker

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG (nom + 1));

Ft_Gpu_CoCmd_Clock (phost, Ox, FT_DispHeight / 2, clksize, 0, utc.Hrs, utc.Mins, ist.Secs, utc.mSecs);

Ft_Gpu_CoCmd_Track (phost, Ox, FT_DispHeight / 2,1,1, nom + 1);

}

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG_MASK (0));

// Mostra el nom del país

per (i = -1; i <(per_f +="" 2);="" i="">

{

Ox = (clksize + clk_s) + (dx * i);

Ox- = drac;

name = (PAIESSOS + i + cts)% PAIESSOS;

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, Ox, dy, 29, OPT_CENTERX, país [nom]);

}

if (scroller.vel! = 0) Velocity = scroller.vel;

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, DISPLAY ());

Ft_Gpu_CoCmd_Swap (phost);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phost);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phost);

#if definit FT_801_ENABLE

Ft_Gpu_Hal_Sleep (30);

#endif

} while (1);

}

#ifdef MSVC_PLATFORM

/ * Punt d’entrada principal * /

ft_int32_t principal (ft_int32_t argc, ft_char8_t * argv [])

#endif

#ifdef ARDUINO_PLATFORM

ft_void_t setup ()

#endif

{

/ * Variables locals * /

ft_uint8_t chipid;


Ft_Gpu_HalInit_t halinit;


halinit.TotalChannelNum = 1;

Ft_Gpu_Hal_Init (& halinit);

host.hal_config.channel_no = 0;

#ifdef MSVC_PLATFORM_SPI

host.hal_config.spi_clockrate_khz = 12000; // en KHz

#endif

#ifdef ARDUINO_PLATFORM_SPI

host.hal_config.spi_clockrate_khz = 4000; // en KHz

#endif

Ft_Gpu_Hal_Open (& host);


phost = & host;


/ * Feu un cicle d’energia per a un costat més segur * /

Ft_Gpu_Hal_Powercycle (phost, FT_TRUE);

Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, RAM_G);

/ * Establiu el clk al rellotge extern * /

Ft_Gpu_HostCommand (phost, FT_GPU_EXTERNAL_OSC);

Ft_Gpu_Hal_Sleep (10);/ * Canvia la sortida PLL a 48MHz * /

Ft_Gpu_HostCommand (phost, FT_GPU_PLL_48M);

Ft_Gpu_Hal_Sleep (10);


/ * Feu un restabliment bàsic per a un costat més segur

Ft_Gpu_HostCommand (phost, FT_GPU_CORE_RESET);

// Ft_Gpu_CoreReset (phost);


/ * Adreça d'accés 0 per despertar el FT800 * /

Ft_Gpu_HostCommand (phost, FT_GPU_ACTIVE_M);


{

// Llegiu el registre d'identificació per comprovar si FT800 està preparat.

chipid = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_ID);

mentre que (chipid! = 0x7C)

chipid = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_ID);

#ifdef MSVC_PLATFORM

printf ("ID de registre VC1 després de despertar% x", chipid);

#endif

}

/ * Configuració de la pantalla LCD * /

#ifdef SAMAPP_DISPLAY_QVGA

/ * Valors específics per a la pantalla LCD QVGA * /

FT_DispWidth = 320;

FT_DispHeight = 240;

FT_DispHCycle = 408;

FT_DispHOffset = 70;

FT_DispHSync0 = 0;

FT_DispHSync1 = 10;

FT_DispVCycle = 263;

FT_DispVOffset = 13;

FT_DispVSync0 = 0;

FT_DispVSync1 = 2;

FT_DispPCLK = 8;

FT_DispSwizzle = 2;

FT_DispPCLKPol = 0;

#endif


Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HCYCLE, FT_DispHCycle);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HOFFSET, FT_DispHOffset);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HSYNC0, FT_DispHSync0);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HSYNC1, FT_DispHSync1);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VCYCLE, FT_DispVCycle);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VOFFSET, FT_DispVOffset);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VSYNC0, FT_DispVSync0);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VSYNC1, FT_DispVSync1);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_SWIZZLE, FT_DispSwizzle);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PCLK_POL, FT_DispPCLKPol);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PCLK, FT_DispPCLK); // després que aquesta pantalla sigui visible a la pantalla LCD

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HSIZE, FT_DispWidth);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VSIZE, FT_DispHeight);


/ * Inicialment, ompliu tant el ping com el buffer de pong * /

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_GPIO_DIR, 0xff);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_GPIO, 0x0ff);

/ * Configuració tàctil: configureu el valor de la resistència a 1200 - aquest valor és específic del requisit del client i es deriva de l'experiment * /

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_TOUCH_RZTHRESH, 1200);
/ * És opcional netejar la pantalla aquí * /

Ft_Gpu_Hal_WrMem (phost, RAM_DL, (ft_uint8_t *) FT_DLCODE_BOOTUP, sizeof (FT_DLCODE_BOOTUP));

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_DLSWAP, DLSWAP_FRAME);


Ft_Gpu_Hal_Sleep (1000); // Mostra la pantalla d’arrencada.

#ifdef RTC_PRESENT

hal_rtc_i2c_init ();

byte WriteByte = 0x03;

hal_rtc_i2c_write (0x07, & WriteByte, 1);

hal_rtc_i2c_read (0x00, & WriteByte, 1);

si ((WriteByte i 0x80) == 0)

{

WriteByte = 0x80;

hal_rtc_i2c_write (0x00, i WriteByte, 1);

}

#endif


home_setup ();

Informació ();

Rellotges (80,0);

/ * Tanqueu totes les nanses obertes * /

Ft_Gpu_Hal_Close (phost);

Ft_Gpu_Hal_DeInit ();

#ifdef MSVC_PLATFORM

retorn 0;

#endif

}


bucle buit ()

{

}/ * Res més enllà d’aquest * /