info@panadisplay.com
Grups d’ordres

Grups d’ordres

Apr 26, 2019

5.10 Recursos del motor del co-processador

El motor del co-processador no canvia l'estat gràfic del maquinari. És a dir, gràfics

Els estats com el color i l’amplada de la línia no s’han de canviar pel motor del coprocessador.

Tanmateix, els estris reserven alguns recursos de maquinari, que necessiten els programes d’usuari

tenir en compte:

 El gestor de mapa de bits 15 és utilitzat pels botons, tecles i degradats d'efecte 3D.

 Un objecte utilitza un context gràfic, de manera que la profunditat de pila efectiva de

Les ordres SAVE_CONTEXT i RESTORE_CONTEXT són 3 nivells.


5.11 Grups de comandaments

Aquestes ordres comencen i acaben la llista de visualització:

 CMD_DLSTART: inicieu una nova llista de visualització

 CMD_SWAP: canvieu la llista de visualització actual

Ordres per dibuixar objectes gràfics:

 CMD_TEXT: dibuixeu text

 CMD_BUTTON: dibuixa un botó

 CMD_CLOCK: dibuixa un rellotge analògic

 CMD_BGCOLOR: definiu el color de fons

 CMD_FGCOLOR: definiu el color del primer pla

 CMD_GRADCOLOR: definiu els efectes 3D per a CMD_BUTTON i CMD_KEYS

ressalta el color

 CMD_GAUGE: dibuixa un indicador

 CMD_GRADIENT: dibuixa un degradat de color suau

 CMD_KEYS: dibuixa una fila de tecles

 CMD_PROGRESS: dibuixa una barra de progrés

 CMD_SCROLLBAR: dibuixeu una barra de desplaçament

 CMD_SLIDER: dibuixa un control lliscant

 CMD_DIAL: dibuixeu un control de marcatge rotatiu

 CMD_TOGGLE: dibuixeu un interruptor de commutació

 CMD_NUMBER: dibuixa un nombre decimal

Ordres per operar en la memòria:

 CMD_MEMCRC: calculeu un CRC-32 per a la memòria

 CMD_MEMZERO: escriviu zero a un bloc de memòria

 CMD_MEMSET: ompliu la memòria amb un valor de byte

 CMD_MEMWRITE: escriviu bytes a la memòria

 CMD_MEMCPY: copieu un bloc de memòria

 CMD_APPEND: afegiu memòria a la llista de visualització

Ordres per carregar dades d'imatge a la memòria FT800:

 CMD_INFLATE: descomprimeix les dades a la memòria

 CMD_LOADIMAGE: carregueu una imatge JPEG

Ordres per configurar la matriu de transformació de mapa de bits:

 CMD_LOADIDENTITY: establiu la matriu actual a la identitat

 CMD_TRANSLATE: aplicar una traducció a la matriu actual

 CMD_SCALE: aplicar una escala a la matriu actual

 CMD_ROTATE: aplicar una rotació a la matriu actual

 CMD_SETMATRIX: escriviu la matriu actual com a transformació de mapa de bits

 CMD_GETMATRIX: recupera els coeficients de matriu actuals

Altres ordres:

 CMD_COLDSTART: definiu l'estat del motor del co-processador als valors predeterminats

 CMD_INTERRUPT - interrupció de l’activació INT_CMDFLAG

 CMD_REGREAD: llegiu un valor de registre

 CMD_CALIBRATE: executa la rutina de calibració de la pantalla tàctil

 CMD_SPINNER: inicieu un filador animat

 CMD_STOP: atureu qualsevol girador, estalvi de pantalla o esbós

 CMD_SCREENSAVER: inicieu un estalvi de pantalla animat

 CMD_SKETCH: inicieu una actualització d'esbós continu

 CMD_SNAPSHOT: feu una instantània de la pantalla actual

 CMD_LOGO: reprodueix l’animació del logotip del dispositiu