info@panadisplay.com
CMD_STOP - Atura qualsevol tipus de filador, protector de pantalla o dibuix

CMD_STOP - Atura qualsevol tipus de filador, protector de pantalla o dibuix

Apr 27, 2019

Aquesta ordre és informar el motor del coprocessador per aturar l’operació periòdica,

que s’activa per CMD_SKETCH, CMD_SPINNER o CMD_SCREENSAVER.

Prototip de C

void cmd_stop ();

image

Paràmetres

Cap

Descripció

Per a CMD_SPINNER i CMD_SCREENSAVER, REG_MACRO_0 i REG_MACRO_1 faran

es deté l’actualització.

Per a CMD_SKETCH o CMD_CSKETCH, les dades de mapa de bits a RAM_G s’aturaran

actualització.

Exemples

Vegeu CMD_SKETCH, CMD_CSKETCH, CMD_SPINNER, CMD_SCREENSAVER