info@panadisplay.com
CMD_SETFONT: configureu una font personalitzada

CMD_SETFONT: configureu una font personalitzada

Apr 27, 2019

CMD_SETFONT s’utilitza per registrar una font de mapa de bits definida personalment al motor del coprocessador FT800. Després del registre, el motor del co-processador FT800 pot utilitzar el

font de mapa de bits amb la seva comanda de coprocessador.

Quant als detalls sobre com configurar una font personalitzada, consulteu les fonts ROM i RAM.

Prototip de C

void cmd_setfont (font uint32_t,

uint32_t ptr);

image

Paràmetres

Font

El gestor de mapa de bits de 0 a 14. El mànec de mapa de bits 15 es pot utilitzar condicionalment.

Vegeu 4.6

ptr

L’adreça del bloc mètric a la memòria RAM. Es requereixen 4 bytes alineats.

Exemples

Amb un bloc mètric de font adequat carregat a la RAM a l'adreça 1000, per configurar-lo per utilitzar-lo

amb objectes com a font 7:

image