info@panadisplay.com
Processadors en sistemes incrustats

Processadors en sistemes incrustats

Mar 08, 2019

Els processadors incorporats es poden dividir en dues grans categories. Els microprocessadors ordinaris (μP) utilitzen circuits integrats separats per a memòria i perifèrics. Els microcontroladors (μC) tenen perifèrics en xip, reduint així el consum d'energia, la mida i el cost. A diferència del mercat d’ordinadors personals, s’utilitzen moltes arquitectures bàsiques de CPU ja que el programari s’ha desenvolupat a mida per a una aplicació i no és un producte bàsic instal·lat per l’usuari final. Tant Von Neumann com diversos graus d’arquitectures de Harvard s’utilitzen. També es troben processadors RISC i no RISC. Les longituds de les paraules varien de 4 bits a 64 bits i més enllà, encara que les més habituals continuen sent de 8/16 bits. La majoria de les arquitectures vénen en un gran nombre de diferents variants i formes, moltes de les quals també són fabricades per diverses empreses.


S'han desenvolupat nombrosos microcontroladors per a sistemes integrats. Els microprocessadors d'ús general també s'utilitzen en sistemes incrustats, però generalment requereixen més circuits de suport que els microcontroladors.