Casa > Exposició > Contingut

Processadors en sistemes incrustats

Mar 08, 2019

Els processadors incorporats es poden dividir en dues grans categories. Els microprocessadors ordinaris (μP) utilitzen circuits integrats separats per a memòria i perifèrics. Els microcontroladors (μC) tenen perifèrics en xip, reduint així el consum d'energia, la mida i el cost. A diferència del mercat d’ordinadors personals, s’utilitzen moltes arquitectures bàsiques de CPU ja que el programari s’ha desenvolupat a mida per a una aplicació i no és un producte bàsic instal·lat per l’usuari final. Tant Von Neumann com diversos graus d’arquitectures de Harvard s’utilitzen. També es troben processadors RISC i no RISC. Les longituds de les paraules varien de 4 bits a 64 bits i més enllà, encara que les més habituals continuen sent de 8/16 bits. La majoria de les arquitectures vénen en un gran nombre de diferents variants i formes, moltes de les quals també són fabricades per diverses empreses.


S'han desenvolupat nombrosos microcontroladors per a sistemes integrats. Els microprocessadors d'ús general també s'utilitzen en sistemes incrustats, però generalment requereixen més circuits de suport que els microcontroladors.