info@panadisplay.com
Microprocessadors embebits optimitzats fotònicament

Microprocessadors embebits optimitzats fotònicament

Mar 08, 2019


Els microprocessadors embeguts fotònicament optimitzats (POEM) són el programa DARPA. Hauria de demostrar tecnologies fotòniques que es puguin integrar en microprocessadors incrustats i que permetin comunicacions d'alta capacitat energèticament eficients entre el microprocessador i la DRAM. Per realitzar la tecnologia POEM, els enllaços fotònics compatibles amb CMOS i DRAM haurien de funcionar a taxes de bits elevades amb una dissipació de potència molt baixa.


Investigació actual

Actualment, la investigació en aquest camp es troba a la Universitat de Colorado, la Universitat de Berkley i el laboratori de sistemes nanofotònics (disseny acoblat de reixetes compatibles amb CMOS).