Casa > Exposició > Contingut

Microprocessadors embebits optimitzats fotònicament

Mar 08, 2019


Els microprocessadors embeguts fotònicament optimitzats (POEM) són el programa DARPA. Hauria de demostrar tecnologies fotòniques que es puguin integrar en microprocessadors incrustats i que permetin comunicacions d'alta capacitat energèticament eficients entre el microprocessador i la DRAM. Per realitzar la tecnologia POEM, els enllaços fotònics compatibles amb CMOS i DRAM haurien de funcionar a taxes de bits elevades amb una dissipació de potència molt baixa.


Investigació actual

Actualment, la investigació en aquest camp es troba a la Universitat de Colorado, la Universitat de Berkley i el laboratori de sistemes nanofotònics (disseny acoblat de reixetes compatibles amb CMOS).