info@panadisplay.com
Llista de projectes de maquinari de codi obert Science

Llista de projectes de maquinari de codi obert Science

Mar 11, 2019

Aparells mèdics

  • Projecte de pròtesis obertes: disseny de pròtesis

Maquinari científic

  • Open-Source Lab (book): documenta dotzenes d'eines científiques, però és font pròpia

  • OpenBCI - amplificador EEG [5]

  • Equips de laboratori genèrics: els fitxers de disseny de codi obert són molts els dispositius de laboratori genèrics